För boende

Styrelsen informerar

Boende informeras löpande om styrelsens arbete via informationsblad som delas ut i brevlådorna. De finns även tillgängliga på Riksbyggens kundwebb.


Styrelsen sammanträder ca en gång/månad med uppehåll under sommarmånaderna.


Styrelsen välkomnar idéer och synpunkter från boende via mail, telefon eller personlig kontakt. Du når styrelsen på adressen styrelsen@umehus7.ac.se Mailadresser till enskilda styrelseledamöter finns i Riksbyggens kundwebb. 

Exempelritningar utbyggnad av farstubro

Information till boende i föreningen

Bilar

Bilar och parkering


Biltrafik inom området är endast tillåten för i- och urlastning. Bilar ska parkeras på avsedda platser och inte framför garageporten där de kan skapa problem för andra som skall förbi eller för snöröjningen.

I anslutning till garagelängorna finns parkeringsplatser för boende i föreningen. Platserna är skyltade ”Endast för boende i brf Umeåhus 7” men givetvis får även gäster till boende, hemtjänst och hantverkare som utför arbete tillfälligt parkera på dessa platser.

Som boende ska du undvika att parkera avställda fordon som t.ex. bilar, släpvagnar eller husvagnar på våra gemensamma parkeringsplatser. Har du avställda fordon parkerade får du vara beredd på att flytta dessa om parkeringsplatserna inte räcker till för fordon i trafik.

Observera att det är förenat med livsfara och därför förbjudet att ha kablar för t.ex. motorvärmare liggande på marken utanför garagen. Om någon skulle skadas är du som boende ansvarig.

Fyra extra parkeringsplatser med motorvärmaruttag finns att hyra men det är vanligtvis kö till dessa. Platserna är placerade vid Gökropsvägen 5/7. Vid frågor eller för att ställa dig i kö: Kontakta Riksbyggens Ekonomicentral, tfn 0771 - 860 860.

Cyklar

Cyklar


I anslutning till varje radhuslänga finns cykelförråd med cykelställ där cyklar som används skall parkeras. Övriga cyklar ska förvaras i det egna garaget eller förråd.

El/Strömavbrott

El


Om någon av greppsäkringarna som sitter i det ena av el-skåpen på husgavlarna skulle lösas ut, d.v.s. om strömmen i hela längan försvinner, måste säkringsbytet göras av behörig elektriker, då strömstyrkan är 160 ampere. Kontakta Riksbyggen Dag&Natt på telefon 0771-860 860.
Boende ansvarar själva för eget säkringsbyte i el-skåpet beläget utanför respektive ytterdörr.


Fasadfärg

Fasadfärg


Ommålning av farstubro bekostas av de boende själva. För att vårt område skall bibehålla en enhetlighet är endast en nyans tillåten.

Farstubroarna skall vara målade i följande färg:
•Ljust grå (NCS 1902-Y16R).

Försäkringar

Försäkringar


Föreningens fastigheter är försäkrade hos Folksam. Där har föreningen även tecknat ett kollektivt bostadsrättstillägg för alla boende som täcker skador på ytskikt, vitvaror mm. Detta betyder att den boende själv inte behöver detta tillägg till sin hemförsäkring. I försäkringen ingår skadedjursförsäkring via Anticimex. Styrelsen lämnar ut försäkringsbevis för bostadsrättstillägget till boende kring varje årsskifte.

Kontakta Fredrik Persson på Riksbyggen, tfn 090-15 96 12, för mer info om detta och vid utnyttjande av bostadsrättstillägget.

Grönytor

Grönytor


Gemensamma grönytor: I föreningen finns gemensamma planteringar. Skötseln av dessa utförs av de boende, både löpande under sommaren och vid vårstädningen. Gräsmattorna på de gemensamma ytorna klipps av fastighetsskötaren.

Om boende har önskemål om borttag av friska träd på gemensamma ytor, ska skrivelse skickas till styrelsen där med utförlig motivering till varför man önskar ta bort trädet, varefter styrelsen gör en bedömning. Närmast boende kontaktas av styrelsen i frågan. Styrelsen avgör i det enskilda fallet vem som anses vara närmast boende. För att ta ned ett friskt träd krävs i vart fall 80% godkännande av närmast boende.


Grönytor, upplåten mark: Boende ansvarar för att den mark som ingår i upplåtelsen hålls i ett gott skick. Om boende har för avsikt att ta ner träd stående på den upplåtna marken, så står de själva för kostnaden för nedtagning och stubbfräsning. Om trädet är beläget i asfalten vid entren, så betalar föreningen för asfalteringen efter stubbfräsningen.

Träd och buskar ska inte planteras eller tillåtas växa upp så att de hänger över tak och fasader, fäster i fasader eller stör grannarna.

Under delar av sommaren finns en container för trädgårdsavfall uppställd vid Morkullevägen 12.

Gemensam vårstädning

Gemensam vårstädning


När snön smält anordnas en gemensam dag där alla hjälps åt att vårstäda de gemensamma områdena inom föreningen. Styrelsen meddelar när det är dags att ta på arbetshandskarna. Detta sker någon gång i maj.

I samband med vårstädningen bjuder föreningen på en enklare lunch, kaffe, saft och tilltugg.

Husdjur

Husdjur


För att både djurägare och andra boende skall trivas i föreningen är det viktigt att djurägare tar hänsyn till övriga boende. Många är rädda för lösspringande djur. Många är också allergiska och måste därför undvika kontakt med djur. Det största problemet med hundar och katter i tätbebyggda bostadsområden är nog ändå att de förorenar, kissar och bajsar där de inte får.

Det är både obehagligt och hälsofarligt när husdjur förorenar i t ex barnens sandlådor. Enligt lagen är hund- och kattägare skyldiga att hindra att deras djur orsakar skador och/eller olägenheter för andra boende. I föreningen ansvarar kattägarna tillsammans för att lösa problem som katter orsakar.

Ombyggnad/Renovering

Ombyggnad/Renovering


Alla yttre ombyggnationer skall godkännas av styrelsen, t.ex. varmboning av farstu.

Ansökan till styrelsen måste innehålla en tydlig beskrivning och ritning av planerat arbete.

Om ombyggnader sker utan styrelsens godkännande kan de boende bli tvungna att återställa det hela. Problem med t ex mögel/fukt som ett resultat av icke godkända ombyggnationer är de boende själva ansvariga för. Eventella kostnader för att komma till rätta med sådana problem står därmed de boende för. Detta gäller även de som flyttar in i vårt område. När man köper en bostadsrätt är man skyldig att kontrollera att bostaden är i godkänt skick.

Postutdelning

Postutdelning


Brevlådor skall placeras så att de är lättillgängliga för brevbäraren. Under vintertid är det också viktigt att området framför brevlådan skottas och halkbekämpas.

Sopsortering

Sopsortering


I föreningens soprum finns kärl hushållssopor samt tunnor för matavfall. Det finns även kärl för sortering av förpackningar av glas, plast, metall och papper (t.ex. mjölk- och äggförpackningar, kartonger, sockerförpackningar och liknande). Även tidningar, glödlampor, lysrör och batterier kan lämnas i soprummet.

Grovsopor som t.ex. stekpannor, möbler eller glas/porslin som inte är förpackningar ska var och en ombesörja att ta till Återvinningscentral. Sådant får alltså inte lämnas i soprummet.

I soprummet finns bord och stolar, som boende kan låna tillfälligt, för t.ex. en fest.

I soprummet finns även en återvinningshylla där boende kan lämna t.ex. böcker som man vill ge bort. Allt som lämnas på hyllan ska vara helt, rent och fullt fungerande. Det som inte har hämtats inom en månad ska plockas bort av den som lämnat det och lämnas in på Återvinningscentral.

Trädgårdsredskap

Redskap


Krattor, spadar, stegar, skottkärror mm finns i soprummet för kortare lån. Till varje radhuslänga finns gräsklippare i det lilla skjulet vid cykelförråden.

Underhåll och skötsel

Underhåll och skötsel


Föreningen ansvarar för yttre underhåll av fastigheterna (lägenheter och garage). Med yttre underhåll avses underhåll på fasad, tak, grund och ledningar. Vid tveksamheter kontaktas Riksbyggen. Du kan även läsa broschyren "Vem svarar för underhållet" som finns i Kundwebben.

Underhåll av tillbyggnader i form av t ex inglasade altaner och farstubroar ansvarar de boende själva för. De boende ansvarar också för allt inre underhåll. Det inre underhållet är i princip "allt synligt" inomhus. Riksbyggen utför dock även inre underhåll mot betalning från respektive boende.

Vatten

Vatten


Alla bostadsrättsägare har skyldighet att kontrollera sina våtutrymmen så att vi inte drabbas av onödiga vattenskador. Varje år görs en avräkning på vattenförbrukningen för respektive lägenhet. Boende läser av mätaren efter information från styrelsen och skickar uppgifterna till Riksbyggen. Mätaren sitter i förrådet under trappen, vid varmvattenberedaren. Boende har underhållsansvar för varmvattenberedaren.

Årsstämma

Årsstämma


I november varje år hålls en årsstämma för föreningen där alla boende är välkomna att deltaga.

Motioner
Inlämnande av motioner till årsstämman måste göras senast den 31 juli.

I samband med årsstämman bjuder föreningen på kaffe med dopp.